สำนักประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร

          สำนักประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ได้นำกรอบยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเป็นกรอบหลักในการทำงาน

          โดยสำนักสื่อสารองค์กรมีพันธกิจอยู่ 4 ด้าน คือ ผลิตข่าวสารให้มีคุณภาพ พร้อมในการเผยแพร่ ดำเนินกิจกรรมด้านการประชาสัมพันธ์ให้เป็นที่รู้จักและเกิดการยอมรับ เน้นการสื่อสารให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย และเป็นที่พึ่งของหน่วยงานอื่นด้านการผลิตสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์ให้กับท้องถิ่นสู่สากล พร้อมทั้งพัฒนาระบบการสื่อสารเพื่อเปิดโอกาสให้มีการสื่อสารระหว่างมหาวิทยาลัย บุคลากร นักศึกษา รวมถึงประชาชนทั่วไป

          นอกจากนั้นยังสนับสนุนและประสานงานกับหน่วยงานในมหาวิทยาลัย เพื่อการประชาสัมพันธ์และสื่อสารข้อมูลในองค์กร ผลิตงานสื่อโสตทัศน์ วิทยุ ป้ายประชาสัมพันธ์ เว็บไซต์ ตลอดจนงานบริการอื่น ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการประชาสัมพันธ์องค์กร และจัดโครงการฝึกอบรม สัมมนา ศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพการประชาสัมพันธ์

          เป้าหมายของสำนักสื่อสารองค์กรมีอยู่ 3 ประการ คือ การประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยมีประสิทธิภาพครอบคลุมทั่วถึงและต่อเนื่อง การผลิตสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อเผยแพร่ข่าวสารมีความหลากหลายทันสมัยและทันต่อเหตุการณ์ และมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายเป็นที่รู้จักและเป็นที่ยอมรับทั้งในระดับชาติและนานาชาติ

KANBOU-PLUS

ข่าวประชาสัมพันธ์ ก้านบัว-พลัส มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

ส่งข่าวประชาสัมพันธ์

ติดต่อกลับ

สำนักประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
เลขที่ 80 หมู่ 9 ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100
Tel/Fax. 053-776030, E-mail : kanbuaplus@crru.ac.th.