[วงดนตรี Crru brass project น.ศ.โปรแกรมวิชาศิลปกรรมศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ มร.ชร.คว้าเหรียญทอง-เงิน การประกวด CGN united: I&E/Challenges event 2 มีผู้เข้าประกวดกว่า 60 ทีม จากทั่วโลก]

    CRRU NEWS. : 7-4-2564 การประกวด CGN united: I&E/Challenges event 2 เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2564 จัดขึ้นโดย CGN UNITED ประเทศเนเธอร์แลนด์ ซึ่งการประกวดครั้งนี้ จัดขึ้นในรูปแบบออนไลน์ มีผู้เข้าประกวดกว่า 60 ทีม จากทั่วโลก ได้แก่ สหรัฐอเมริกา เนเธอร์แลนด์ เยอรมนี ฝรั่งเศส ฟิลิปปินส์ ไทย จีน และเวียดนาม โดยโปรแกรมวิชาศิลปกรรม...

[มร.ชร.ร่วมหลักสูตร Certified Innovation Manager : CIM กิจกรรมพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการองค์กรนวัตกรรม ณ อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มช.]

    วันที่ 2 เม.ย. 2564 ผศ.ดร.จำรัส กลิ่นหนู รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย(มร.ชร.) เข้าร่วม หลักสูตร Certified Innovation Manager : CIM กิจกรรมพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการองค์กรนวัตกรรม พร้อมแนะนำการจัดทำ ดำเนินกิจกรรมโดยอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ธัญญานุภาพ อานันทนะ ผู...

[มร.ชร.ร่วมฟังบรรยายพิเศษและรายงานวิจัย “รูปแบบการพัฒนาภูมิทัศน์วัฒนธรรมเชิงสร้างสรรค์ ย่านเมืองเก่าเชียงราย”]

    วันที่ 3 เม.ย.2564 รศ.ดร.ไพโรจน์ ด้วงนคร รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย(มร.ชร.) เป็นประธานเปิดการบรรยายพิเศษและรายงานวิจัย เรื่อง “รูปแบบการพัฒนาภูมิทัศน์วัฒนธรรมเชิงสร้างสรรค์ ย่านเมืองเก่าเชียงราย” ซึ่งคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มร.ชร.โดย ผศ.ดร.ศศิชา สุขกาย และคณะฯ ได้รับทุนวิจัยจากสำนักงานส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจ...

[สำนักวิชาสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมพัฒนาสมรรถนะบัณฑิตโดยการบูรณาการการเรียนการสอนกับการทำงาน (Work Integrated Learning : WIL)]

    เมื่อวันที่ 2 เม.ย.2564 สำนักวิชาสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย(มร.ชร.) นำโดย ผศ.เพ็ชรสวัสดิ์ กันคำ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา รศ.มาลี หลวกกุล ประธานสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ประยุกต์ อ.กันย์ธนัญ สุชิน ประธานสาขาวิชาจิตวิทยาสังคม จัด “กิจกรรมพัฒนาสมรรถนะบัณฑิตโดยการบูรณาการการเรียนการสอนกับการทำงาน (Work Int...

[จิตอาสาพระราชทาน พัฒนาภูมิทัศน์ เก็บขยะ-เศษใบไม้ในพื้นที่มหาวิทยาลัย]

    วันที่ 2 เม.ย.2564 จิตอาสาพระราชทาน มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย (กองอาคารสถานที่ มร.ชร.) พัฒนาพื้นที่เก็บขยะ เศษใบไม้ เศษกิ่งไม้ บริเวณคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ไปจนถึงบริเวณ ประตู 4 ที่เป็นพื้นที่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ทั้งนี้เพื่อจัดระเบียบและพัฒนาภูมิทัศน์ของมหาวิทยาลัยให้สวยงาม ...