รูปประกอบ

มร.ชร.รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา

        ผศ.ดร.ศรชัย มุ่งไธสง อธิการบดี มร.ชร.เป็นประธานกล่าวต้อนรับ รศ.ดร.อภินันท์ จันตะนี ประธานคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในพร้อมคณะฯ ที่เข้าตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 3-4 ต.ค.2562 ณ ห้องประชุมสภา มร.ชร. เพื่อนำเสนอผลการดำเนินงานของสถาบันในภาพรวม ประจำปีการศึกษา 2561 และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างผู้บริหารคณะและผู้ประเมิน พร้อมสรุปผลและจัดทำรายงานผลการตรวจประเมินต่อไป เมื่อวันที่ 3 ต.ค. 2562

Share