รูปประกอบ

[สำนักวิชาสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมพัฒนาสมรรถนะบัณฑิตโดยการบูรณาการการเรียนการสอนกับการทำงาน (Work Integrated Learning : WIL)]

        เมื่อวันที่ 2 เม.ย.2564 สำนักวิชาสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย(มร.ชร.) นำโดย ผศ.เพ็ชรสวัสดิ์ กันคำ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา รศ.มาลี หลวกกุล ประธานสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ประยุกต์ อ.กันย์ธนัญ สุชิน ประธานสาขาวิชาจิตวิทยาสังคม จัด “กิจกรรมพัฒนาสมรรถนะบัณฑิตโดยการบูรณาการการเรียนการสอนกับการทำงาน (Work Integrated Learning : WIL)” ณ เทศบาลตำบลห้วยไคร้ อ.แม่สาย จ.เชียงราย เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอน โดยเน้นการปรับเปลี่ยนเนื้อหาสาระโครงสร้างหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นการสร้างประสบการณ์การเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง โดยร่วมมือกับสถานประกอบการหรือภาคอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างให้นักศึกษาที่สมรรถนะและศักยภาพในวิชาชีพชั้นสูง

Share