รูปประกอบ

[มร.ชร.ร่วมฟังบรรยายพิเศษและรายงานวิจัย “รูปแบบการพัฒนาภูมิทัศน์วัฒนธรรมเชิงสร้างสรรค์ ย่านเมืองเก่าเชียงราย”]

        วันที่ 3 เม.ย.2564 รศ.ดร.ไพโรจน์ ด้วงนคร รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย(มร.ชร.) เป็นประธานเปิดการบรรยายพิเศษและรายงานวิจัย เรื่อง “รูปแบบการพัฒนาภูมิทัศน์วัฒนธรรมเชิงสร้างสรรค์ ย่านเมืองเก่าเชียงราย” ซึ่งคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มร.ชร.โดย ผศ.ดร.ศศิชา สุขกาย และคณะฯ ได้รับทุนวิจัยจากสำนักงานส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (สกสว.) 2564 วันนี้ ได้รับเกียรติจาก คุณอภิชิต ศิริชัย นักวิชาการอิสระ บรรยายพิเศษเรื่องราวเมืองเก่าเชียงราย, รองศาสตราจารย์ ดร.ณวิทย์ อ่องแสวงชัย อาจารย์ประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ บรรยายพิเศษ เรื่อง “เมืองเก่า เล่าใหม่ การพัฒนาเมืองเก่า” ในการนี้ นายพิสันต์ จันทร์ศิลป์ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วย น.ส.ทัศนีย์ ดอนเนตร ผู้อำนวยการกลุ่มกิจการพิเศษ เข้าร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษดังกล่าว

Share