รูปประกอบ

[มร.ชร.ร่วมหลักสูตร Certified Innovation Manager : CIM กิจกรรมพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการองค์กรนวัตกรรม ณ อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มช.]

        วันที่ 2 เม.ย. 2564 ผศ.ดร.จำรัส กลิ่นหนู รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย(มร.ชร.) เข้าร่วม หลักสูตร Certified Innovation Manager : CIM กิจกรรมพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการองค์กรนวัตกรรม พร้อมแนะนำการจัดทำ ดำเนินกิจกรรมโดยอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ธัญญานุภาพ อานันทนะ ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ให้เกียรติแนะนำกระบวนการจัดทำ IS : Independent Study Guideline (ค้นคว้าอิสระ) และแนะนำผู้ช่วยการจัดทำ IS แต่ละโครงการให้กับผู้เข้าร่วมหลักสูตร ณ NSP Exhibition Hall อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ (จังหวัดเชียงใหม่) ระหว่างวันที่ 1-2 เมษายน 2564 ที่ผ่านมา

Share