รูปประกอบ

[วงดนตรี Crru brass project น.ศ.โปรแกรมวิชาศิลปกรรมศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ มร.ชร.คว้าเหรียญทอง-เงิน การประกวด CGN united: I&E/Challenges event 2 มีผู้เข้าประกวดกว่า 60 ทีม จากทั่วโลก]

        CRRU NEWS. : 7-4-2564 การประกวด CGN united: I&E/Challenges event 2 เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2564 จัดขึ้นโดย CGN UNITED ประเทศเนเธอร์แลนด์ ซึ่งการประกวดครั้งนี้ จัดขึ้นในรูปแบบออนไลน์ มีผู้เข้าประกวดกว่า 60 ทีม จากทั่วโลก ได้แก่ สหรัฐอเมริกา เนเธอร์แลนด์ เยอรมนี ฝรั่งเศส ฟิลิปปินส์ ไทย จีน และเวียดนาม โดยโปรแกรมวิชาศิลปกรรมศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ได้ส่งแข่งขันทั้งหมด 3 ประเภท ได้แก่ 1. Individuals & Ensembles: trumpet รุ่น open class 2. Individuals & Ensembles: tuba รุ่น open class 3. Individuals & Ensembles: Mixed ensemble รุ่น open class การประกวดครั้งนี้มีอาจารย์อดิวัชร์ พนาพงศ์ไพศาล สังกัดคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (CRRU) เป็นผู้ฝึกสอน พร้อมด้วย ครูนนทพัทธ์ เทศทอง สังกัดโรงเรียนสหศาสตร์ศึกษา จ. เชียงราย และครูณัฐยศ หมอยา สังกัดโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน จ. เชียงราย เป็นผู้ช่วยฝึกสอน ผลการแข่งขัน 1. นายภูวกร อุโมงค์โน อันดับที่ 2 ระดับคะแนนความสามารถเหรียญทอง (81.5 คะแนน) ประเภทการประกวด Individuals & Ensembles: trumpet รุ่น open class 2. นายกนกพล ขยันขาย อันดับที่ 2 ระดับคะแนนความสามารถเหรียญทอง (88.5 คะแนน) ประเภทการประกวด Individuals & Ensembles: tuba รุ่น open class  3. Crru brass project อันดับที่ 1 ระดับคะแนนความสามารถเหรียญเงิน (74 คะแนน) ประเภทการประกวด Individuals & Ensembles: Mixed ensemble รุ่น open class

Share