"มร.ชร.แสดงความยินดี ผู้สำเร็จ Start develop up camp. อนาคตนักธุรกิจใหม่ 4.0"

        เมื่อวันที่ 27 พ.ค.2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ร่วมกับ บ.สิงห์ปาร์ค เชียงราย จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรโครงการ Start develop up camp.ซึ่งมีสำนักนวัตกรรมฯ และกองพัฒนานักศึกษาร่วมดำเนินโครงการฯ โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ณัฏฐพล สันธิ ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย(มร.ชร.) เป็นประธานพิธีมอบเกียรติบัตรและกล่าวแสดงความยินดีกับผู้สำเร็จโครงการฯ และ คุณรังสฤษฏ์ ลักษิตานนท์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส บ.บุญรอด บริวเวอร์รี่ จำกัด ในฐานะประธานที่ปรึกษากิตติมาศักดิ์ของโครงการกล่าวให้ข้อคิดกับผู้สำเร็จ ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมการพัฒนา แรงบัลดาลใจของรุ่นใหม่ให้ออกมาสร้างธุรกิจให้เติบโตที่บ้านเกิด ผู้เข้าร่วมหลักสูตรนี้จะได้สัมผัสถึงแนวคิด มุมมองด้านต่างๆ และกรณีศึกษาในการสร้างสรรค์และจัดการธุรกิจแบบใหม่ๆ ได้มีโอกาสศึกษาดูงานในกิจการที่หน้าสนใจ พร้อมระดมสมองค้นหาโอกาสทางธุรกิจ ตลอดจนวิธีการที่เหมาะสมในการพัฒนาตนเอง เพื่อสร้างสรรค์ไอเดีย ต่อยอดผลิตภัณฑ์หรือบริการ อันเป็นประโยชน์ต่อชุมชน สังคม ภาคเหนือ และประเทศชาติ

Share